آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

معرفی اساتید آموزشگاه

استاد امیر مختاریاستاد امیر مختاریمهندس مجید محمدرشیدیمهندس مجید محمدرشیدیمهندس محمود عزیزیمهندس محمود عزیزیمهندس رضا گنجیمهندس رضا گنجیمهندس نازنین سادات توکلیمهندس نازنین سادات توکلیمهندس امیر رسولیمهندس امیر رسولیمهندس علی علاف زادهمهندس علی علاف زادهمهندس حمیدرضا فراهانیمهندس حمیدرضا فراهانیمهندس آزاد پورحسنمهندس آزاد پورحسنمهندس احسان نیک آورمهندس احسان نیک آورمهندس جاوید زارعمهندس جاوید زارعمهندس بهادر آشوریمهندس بهادر آشوریمهندس رضا برزگرمهندس رضا برزگرمهندس مرتضی امیر جاهدمهندس مرتضی امیر جاهدمهندس کسری محمد علیخانیمهندس کسری محمد علیخانیمهندس ابوالفضل عدالتی پورمهندس ابوالفضل عدالتی پورمهندس کیمیا اعظمیمهندس کیمیا اعظمی

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه