آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت
استاد امیر مختاری

استاد امیر مختاری

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی

(Cisco CCNP (R&S -
(Cisco CCNA (R&S -
Cisco CCNA Security -
Microsoft MCSE 2012 -
Microsoft MCSA 2012 -
Microsoft Certified Professional -
EC-Council  CEH V.8 -
Microsoft Forefront TMG -
 Microsoft MCITP 2008 -
Microsoft MCSE 2003 -
Mikrotik MTCNA -
(Archer Training LTD (UK -