آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/04/04 شروع کلاس : 1403/04/04 پیش پرداخت : 1,100,000 تومان شهریه دوره : 4,500,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/02/12 شروع کلاس : 1403/02/27 پیش پرداخت : 1,100,000 تومان شهریه دوره : 4,500,000 تومان CCNA (200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/26 شروع کلاس : 1403/01/26 پیش پرداخت : 1,100,000 تومان شهریه دوره : 4,500,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/16 شروع کلاس : 1402/11/16 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/17 شروع کلاس : 1402/09/30 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان (CCNP (Enterprise 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/18 شروع کلاس : 1402/03/18 پیش پرداخت : 800,000 تومان شهریه دوره : 4,800,000 تومان (CCNP (Enterprise 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/03/26 شروع کلاس : 1401/03/26 پیش پرداخت : 360,000 تومان شهریه دوره : 3,600,000 تومان