آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/23 شروع کلاس : 1402/09/23 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/08/22 شروع کلاس : 1402/08/22 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان CCNA (200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/06/28 شروع کلاس : 1402/06/28 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/04/31 شروع کلاس : 1402/05/23 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/04/04 شروع کلاس : 1402/04/17 پیش پرداخت : 700,000 تومان شهریه دوره : 3,100,000 تومان (CCNP (Enterprise 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/18 شروع کلاس : 1402/03/18 پیش پرداخت : 800,000 تومان شهریه دوره : 4,800,000 تومان (CCNP (Enterprise 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/03/26 شروع کلاس : 1401/03/26 پیش پرداخت : 360,000 تومان شهریه دوره : 3,600,000 تومان