آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های COMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/04/14 شروع کلاس : 1403/04/14 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/03/24 شروع کلاس : 1403/03/24 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/02/24 شروع کلاس : 1403/02/27 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/02/13 شروع کلاس : 1403/02/13 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/02/06 شروع کلاس : 1403/02/06 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/16 شروع کلاس : 1403/01/16 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/07 شروع کلاس : 1403/01/07 پیش پرداخت : 200,000 تومان شهریه دوره : 200,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/12/04 شروع کلاس : 1402/12/04 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان