آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های COMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/04/01 شروع کلاس : 1402/04/01 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/02/22 شروع کلاس : 1402/03/13 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/07 شروع کلاس : 1402/03/11 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/30 شروع کلاس : 1402/02/07 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/17 شروع کلاس : 1402/01/17 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/12/22 شروع کلاس : 1402/01/07 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/11/20 شروع کلاس : 1401/11/20 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/11/13 شروع کلاس : 1401/11/13 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/10/15 شروع کلاس : 1401/10/15 پیش پرداخت : 75,000 تومان شهریه دوره : 750,000 تومان