آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های COMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/16 شروع کلاس : 1403/01/16 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/07 شروع کلاس : 1403/01/07 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/12/04 شروع کلاس : 1402/12/04 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/11 شروع کلاس : 1402/11/26 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/04 شروع کلاس : 1402/11/04 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/10/15 شروع کلاس : 1402/10/15 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/30 شروع کلاس : 1402/09/30 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/08/24 شروع کلاس : 1402/08/25 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان