آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های COMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/07/06 شروع کلاس : 1402/07/06 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان (فشرده) +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/06/15 شروع کلاس : 1402/06/23 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/06/20 شروع کلاس : 1402/06/20 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/05/29 شروع کلاس : 1402/05/29 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/04/31 شروع کلاس : 1402/05/19 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/05/09 شروع کلاس : 1402/05/14 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/04/25 شروع کلاس : 1402/05/01 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/04/11 شروع کلاس : 1402/04/22 پیش پرداخت : 95,000 تومان شهریه دوره : 95,000 تومان