آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های VM Ware

VCP 7.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/05 شروع کلاس : 1403/01/05 پیش پرداخت : 1,500,000 تومان شهریه دوره : 3,500,000 تومان VCP 7.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/08/19 شروع کلاس : 1402/08/19 پیش پرداخت : 600,000 تومان شهریه دوره : 3,600,000 تومان VCP 7.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/05 شروع کلاس : 1402/01/05 پیش پرداخت : 590,000 تومان شهریه دوره : 2,590,000 تومان VCP 7.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/07/29 شروع کلاس : 1401/07/29 پیش پرداخت : 260,000 تومان شهریه دوره : 2,600,000 تومان VCP 6.7 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/01/06 شروع کلاس : 1401/01/06 پیش پرداخت : 170,000 تومان شهریه دوره : 1,700,000 تومان VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/09/08 شروع کلاس : 1399/09/08 پیش پرداخت : 129,000 تومان شهریه دوره : 1,290,000 تومان VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/08 شروع کلاس : 1398/01/08 پیش پرداخت : 120,000 تومان شهریه دوره : 1,200,000 تومان VDI 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/06/02 شروع کلاس : 1395/06/02 پیش پرداخت : 88,000 تومان شهریه دوره : 880,000 تومان