آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/30 شروع کلاس : 1402/01/30 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/12/13 شروع کلاس : 1401/12/13 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/11/23 شروع کلاس : 1401/11/23 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 600,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/10/24 شروع کلاس : 1401/10/24 پیش پرداخت : 45,000 تومان شهریه دوره : 450,000 تومان خلق آینده (آنلاین) 5 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/20 شروع کلاس : 1399/06/20 پیش پرداخت : 6,800 تومان شهریه دوره : 68,000 تومان