آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/12/10 شروع کلاس : 1402/12/10 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/26 شروع کلاس : 1402/11/26 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/10/28 شروع کلاس : 1402/10/28 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان ورود به بازار کار شبکه‌های کامپیوتری 2 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/28 شروع کلاس : 1402/09/28 پیش پرداخت : 0 تومان شهریه دوره : 0 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/23 شروع کلاس : 1402/09/23 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان