آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/23 شروع کلاس : 1402/09/23 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/08/25 شروع کلاس : 1402/08/25 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/08/04 شروع کلاس : 1402/08/04 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/07/06 شروع کلاس : 1402/07/06 پیش پرداخت : 60,000 تومان شهریه دوره : 60,000 تومان خلق آینده (آنلاین) 5 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/20 شروع کلاس : 1399/06/20 پیش پرداخت : 6,800 تومان شهریه دوره : 68,000 تومان