آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت
مهندس کسری محمد علیخانی

مهندس کسری محمد علیخانی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی
Cisco CCNA R&S -
Cisco CCNP R&S -

Microsoft MCSE 2012 -

Mikrotik MTCNA -

Mikrotik MTCRE -

VmWare VCP v.6 -

EC-Council CEH v.10 -

Python -

LPIC 1 -

LPIC 2 -

Sans Sec 560 -

Sans Sec 580 -

Offensive Security PWK -

WIFU  -