آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت
مهندس مرتضی امیر جاهد

مهندس مرتضی امیر جاهد

- Camptia Network +

- Cisco CCNA R&S

- Cisco CCNP R&S

- Microsoft MCITP 2008

- VMware VCP 6,6.5

- VMware VDI 6

- VMware Optimize & Scale 6.5

- Microsoft Exchange 2016

- Microsoft for Business 2015

- Veritas Netbackup

- Sophos UTM

- LPIC1

- LPIC2