آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های میکروتیک

MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/11 شروع کلاس : 1402/11/11 پیش پرداخت : 500,000 تومان شهریه دوره : 1,900,000 تومان MTCNA 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/13 شروع کلاس : 1402/03/13 پیش پرداخت : 500,000 تومان شهریه دوره : 1,900,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/08 شروع کلاس : 1396/11/08 پیش پرداخت : 89,000 تومان شهریه دوره : 890,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/22 شروع کلاس : 1396/04/22 پیش پرداخت : 89,000 تومان شهریه دوره : 890,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/06 شروع کلاس : 1395/11/06 پیش پرداخت : 69,000 تومان شهریه دوره : 690,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/02 شروع کلاس : 1395/10/02 پیش پرداخت : 69,000 تومان شهریه دوره : 690,000 تومان MTCNA 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/04/20 شروع کلاس : 1395/04/20 پیش پرداخت : 69,000 تومان شهریه دوره : 690,000 تومان