آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/04/29 شروع کلاس : 1403/04/29 پیش پرداخت : 2,500,000 تومان شهریه دوره : 13,500,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/03/18 شروع کلاس : 1403/04/06 پیش پرداخت : 2,500,000 تومان شهریه دوره : 13,500,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/02/25 شروع کلاس : 1403/02/25 پیش پرداخت : 2,500,000 تومان شهریه دوره : 13,500,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1403/01/27 شروع کلاس : 1403/01/27 پیش پرداخت : 2,500,000 تومان شهریه دوره : 13,500,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/11/05 شروع کلاس : 1402/11/13 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/10/01 شروع کلاس : 1402/10/01 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان