آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/05/07 شروع کلاس : 1402/05/07 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/08 شروع کلاس : 1402/04/16 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/04 شروع کلاس : 1402/01/27 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/11/21 شروع کلاس : 1401/11/21 پیش پرداخت : 580,000 تومان شهریه دوره : 5,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/10/04 شروع کلاس : 1401/10/04 پیش پرداخت : 580,000 تومان شهریه دوره : 5,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/07/15 شروع کلاس : 1401/07/15 پیش پرداخت : 580,000 تومان شهریه دوره : 5,800,000 تومان