آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

اولین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/09/24 شروع کلاس : 1402/09/24 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/08/20 شروع کلاس : 1402/08/20 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/07/06 شروع کلاس : 1402/07/06 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/05/16 شروع کلاس : 1402/05/21 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/03/08 شروع کلاس : 1402/04/16 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1402/01/04 شروع کلاس : 1402/01/27 پیش پرداخت : 1,200,000 تومان شهریه دوره : 8,800,000 تومان