آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

بازدید از پروژه شبکه

آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل جهت آشنایی دانشجویان با روند اجرای پروژه های شبکه، یک بازدید رایگان از مراحل اجرای پروژه در یکی از معتبرترین هولدینگ های تهران ترتیب داده است.

بازدید از پروژه شبکه

فرصتهای شغلی

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه