ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

معرفی اساتید آموزشگاه

استاد امیر مختاریاستاد امیر مختاریمهندس مجید محمدرشیدیمهندس مجید محمدرشیدیمهندس محمود عزیزیمهندس محمود عزیزیمهندس رضا گنجیمهندس رضا گنجیمهندس نازنین سادات توکلیمهندس نازنین سادات توکلیمهندس امیر رسولیمهندس امیر رسولیمهندس علی علاف زادهمهندس علی علاف زادهمهندس حمیدرضا فراهانیمهندس حمیدرضا فراهانیمهندس آزاد پورحسنمهندس آزاد پورحسنمهندس احسان نیک آورمهندس احسان نیک آورمهندس جاوید زارعمهندس جاوید زارعمهندس بهادر آشوریمهندس بهادر آشوریمهندس رضا برزگرمهندس رضا برزگرمهندس حسین قربانیمهندس حسین قربانیمهندس مرتضی امیر جاهدمهندس مرتضی امیر جاهد

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه