ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس کسری محمد علیخانی

مهندس کسری محمد علیخانی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی
+ Camptia Network -
Cisco CCNA R&S -
Cisco CCNP R&S -

Microsoft MCSE 2012 -

Mikrotik MTCNA -

Mikrotik MTCRE -

VmWare VCP v.6 -

EC-Council CEH v.10 -

Python -

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه