ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس حمیدرضا فراهانی

مهندس حمیدرضا فراهانی

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی

-Cisco CCNA(R&S)

Microsoft MCSE 2012-

Microsoft MCP 2012-

Microsoft MCITP 2008-

Microsoft MCSA 2008-

VM Ware VSphare Fundation-

VM Ware VCP 6.0-

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه