ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس نازنین سادات توکلی

مهندس نازنین سادات توکلی

سوابق و مدارک بین المللی و داخلی

Rando & Sketch -
3D-Max -
V-Ray -
Rhino -
Revit -
Auto CAD -
Photoshop -


 

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه