ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت
مهندس علی علاف زاده

مهندس علی علاف زاده

مدارک و سوابق بین المللی و داخلی:

- Microsoft  MCSA 2010

- Microsoft MCSE 2012

-Cisco CCNA (R&S)

- Cisco CCNP (R&S)

- Linux LPIC-1

- Linux LPIC-2

- Microsoft TMG 

-VM-Ware VCP

- EC - Council CEHV.8

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه