آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/03/20 شروع کلاس : 1400/03/20 شهریه دوره : 450,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/03/14 شروع کلاس : 1400/03/14 شهریه دوره : 450,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/02/30 شروع کلاس : 1400/02/30 شهریه دوره : 450,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/02/09 شروع کلاس : 1400/02/09 شهریه دوره : 450,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/01/10 شروع کلاس : 1400/01/19 شهریه دوره : 450,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/12/20 شروع کلاس : 1399/12/20 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/12/06 شروع کلاس : 1399/12/06 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/11/09 شروع کلاس : 1399/11/09 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/10/10 شروع کلاس : 1399/10/27 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/10/04 شروع کلاس : 1399/10/04 شهریه دوره : 350,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه