آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

CEH V.11 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/01/05 شروع کلاس : 1400/01/05 شهریه دوره : 1,100,000 تومان جامع هک و امنیت 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/10/19 شروع کلاس : 1399/10/19 شهریه دوره : 3,890,000 تومان WIFU 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/26 شروع کلاس : 1399/04/26 شهریه دوره : 800,000 تومان Sec 580 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/03/08 شروع کلاس : 1399/03/08 شهریه دوره : 900,000 تومان Sec 560 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/04 شروع کلاس : 1399/02/04 شهریه دوره : 900,000 تومان PWK 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/12/01 شروع کلاس : 1398/12/01 شهریه دوره : 1,000,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه