آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/07/28 شروع کلاس : 1399/07/28 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/07/20 شروع کلاس : 1399/07/20 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/07/10 شروع کلاس : 1399/07/10 شهریه دوره : 150,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/29 شروع کلاس : 1399/06/29 شهریه دوره : 150,000 تومان خلق آینده (آنلاین) 5 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/20 شروع کلاس : 1399/06/20 شهریه دوره : 68,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه