آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

کارگاه های عملی

شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/10/24 شروع کلاس : 1401/10/24 شهریه دوره : 450,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/26 شروع کلاس : 1401/09/26 شهریه دوره : 450,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/08/30 شروع کلاس : 1401/08/30 شهریه دوره : 450,000 تومان شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/08/02 شروع کلاس : 1401/08/02 شهریه دوره : 450,000 تومان خلق آینده (آنلاین) 5 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/20 شروع کلاس : 1399/06/20 شهریه دوره : 68,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه