آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های VM Ware

VCP 7.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/07/29 شروع کلاس : 1401/07/29 شهریه دوره : 2,600,000 تومان VCP 6.7 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/01/06 شروع کلاس : 1401/01/06 شهریه دوره : 1,700,000 تومان VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/09/08 شروع کلاس : 1399/09/08 شهریه دوره : 1,290,000 تومان VCP 6.7 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/03 شروع کلاس : 1398/03/03 شهریه دوره : 1,080,000 تومان VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/08 شروع کلاس : 1398/01/08 شهریه دوره : 1,200,000 تومان VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/14 شروع کلاس : 1396/11/14 شهریه دوره : 1,200,000 تومان VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/09 شروع کلاس : 1395/10/09 شهریه دوره : 880,000 تومان VDI 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/06/02 شروع کلاس : 1395/06/02 شهریه دوره : 880,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه