ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های VM Ware

VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/11/14 شروع کلاس : 1396/11/14 شهریه دوره : 1,200,000 تومان VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/04/22 شروع کلاس : 1396/04/22 شهریه دوره : 1,200,000 تومان VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/10/09 شروع کلاس : 1395/10/09 شهریه دوره : 880,000 تومان VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/09/30 شروع کلاس : 1395/10/01 شهریه دوره : 880,000 تومان VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/08/20 شروع کلاس : 1395/08/20 شهریه دوره : 880,000 تومان VM Ware VDI 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/06/02 شروع کلاس : 1395/06/02 شهریه دوره : 880,000 تومان VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/04/01 شروع کلاس : 1395/04/01 شهریه دوره : 880,000 تومان VM Ware VCP 6.0 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/01/19 شروع کلاس : 1395/01/26 شهریه دوره : 880,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه