ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/21 شروع کلاس : 1397/08/21 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/03 شروع کلاس : 1397/08/03 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/07/17 شروع کلاس : 1397/07/17 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/07/05 شروع کلاس : 1397/07/05 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/24 شروع کلاس : 1397/06/24 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/15 شروع کلاس : 1397/06/15 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/27 شروع کلاس : 1397/06/04 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/26 شروع کلاس : 1397/05/26 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/07 شروع کلاس : 1397/05/18 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/01 شروع کلاس : 1397/05/06 شهریه دوره : 25,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه