آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/12/20 شروع کلاس : 1399/12/20 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/12/06 شروع کلاس : 1399/12/06 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/11/09 شروع کلاس : 1399/11/09 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/10/10 شروع کلاس : 1399/10/27 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/10/04 شروع کلاس : 1399/10/04 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/09/06 شروع کلاس : 1399/09/06 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/08/18 شروع کلاس : 1399/08/18 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/08/02 شروع کلاس : 1399/08/02 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/21 شروع کلاس : 1399/06/21 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/13 شروع کلاس : 1399/06/13 شهریه دوره : 350,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه