ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/04 شروع کلاس : 1399/02/04 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/01/24 شروع کلاس : 1399/01/24 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/01/09 شروع کلاس : 1399/01/09 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/24 شروع کلاس : 1398/11/24 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/04 شروع کلاس : 1398/11/04 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/10/26 شروع کلاس : 1398/10/26 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/10/19 شروع کلاس : 1398/10/19 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/10/15 شروع کلاس : 1398/10/15 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/28 شروع کلاس : 1398/09/28 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/09/07 شروع کلاس : 1398/09/22 شهریه دوره : 290,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه