ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/15 شروع کلاس : 1398/02/15 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/12 شروع کلاس : 1398/02/12 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/05 شروع کلاس : 1398/02/05 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/24 شروع کلاس : 1398/01/24 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/06 شروع کلاس : 1398/01/06 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/12/17 شروع کلاس : 1397/12/17 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/12/02 شروع کلاس : 1397/12/02 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/25 شروع کلاس : 1397/11/25 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/11 شروع کلاس : 1397/11/11 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/10/21 شروع کلاس : 1397/10/21 شهریه دوره : 250,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه