ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/15 شروع کلاس : 1397/06/15 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/04 شروع کلاس : 1397/06/04 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/26 شروع کلاس : 1397/05/26 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/07 شروع کلاس : 1397/05/18 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/05/01 شروع کلاس : 1397/05/06 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/22 شروع کلاس : 1397/04/29 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/13 شروع کلاس : 1397/04/17 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/04 شروع کلاس : 1397/04/15 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/03/28 شروع کلاس : 1397/03/31 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/03/24 شروع کلاس : 1397/03/31 شهریه دوره : 25,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه