ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/19 شروع کلاس : 1398/08/19 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/08 شروع کلاس : 1398/08/08 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/07/25 شروع کلاس : 1398/07/25 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/07/13 شروع کلاس : 1398/07/13 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/06/26 شروع کلاس : 1398/06/26 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/06/15 شروع کلاس : 1398/06/15 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/06/10 شروع کلاس : 1398/06/10 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/24 شروع کلاس : 1398/05/24 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/14 شروع کلاس : 1398/05/14 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/03 شروع کلاس : 1398/05/03 شهریه دوره : 290,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه