ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/06/26 شروع کلاس : 1398/06/26 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/06/03 شروع کلاس : 1398/06/03 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/24 شروع کلاس : 1398/05/24 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/14 شروع کلاس : 1398/05/14 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/05/03 شروع کلاس : 1398/05/03 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/25 شروع کلاس : 1398/04/25 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/23 شروع کلاس : 1398/04/23 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/13 شروع کلاس : 1398/04/13 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/01 شروع کلاس : 1398/04/01 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/14 شروع کلاس : 1398/03/14 شهریه دوره : 250,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه