ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/17 شروع کلاس : 1397/04/17 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/15 شروع کلاس : 1397/04/15 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/03/24 شروع کلاس : 1397/03/31 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/03/28 شروع کلاس : 1397/03/31 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/02/28 شروع کلاس : 1397/02/28 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/02/20 شروع کلاس : 1397/02/20 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/02/08 شروع کلاس : 1397/02/08 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/01/28 شروع کلاس : 1397/02/06 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/09/09 شروع کلاس : 1396/09/09 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/07/27 شروع کلاس : 1396/07/27 شهریه دوره : 25,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه