آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/07/24 شروع کلاس : 1399/07/24 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/07/03 شروع کلاس : 1399/07/03 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/21 شروع کلاس : 1399/06/21 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/06/13 شروع کلاس : 1399/06/13 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/05/23 شروع کلاس : 1399/05/23 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/05/02 شروع کلاس : 1399/05/02 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/21 شروع کلاس : 1399/04/21 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/12 شروع کلاس : 1399/04/12 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/03/28 شروع کلاس : 1399/03/28 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/22 شروع کلاس : 1399/03/14 شهریه دوره : 350,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه