ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/16 شروع کلاس : 1399/04/16 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/12 شروع کلاس : 1399/04/12 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/03/28 شروع کلاس : 1399/03/28 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/22 شروع کلاس : 1399/03/14 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/28 شروع کلاس : 1399/02/28 شهریه دوره : 350,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/02/04 شروع کلاس : 1399/02/04 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/01/24 شروع کلاس : 1399/01/24 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/01/09 شروع کلاس : 1399/01/09 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/24 شروع کلاس : 1398/11/24 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/04 شروع کلاس : 1398/11/04 شهریه دوره : 290,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه