آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/04/30 شروع کلاس : 1401/04/30 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/04/02 شروع کلاس : 1401/04/02 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/03/13 شروع کلاس : 1401/03/13 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/02/29 شروع کلاس : 1401/02/29 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/02/08 شروع کلاس : 1401/02/08 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/01/18 شروع کلاس : 1401/01/18 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/01/06 شروع کلاس : 1401/01/06 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/11/28 شروع کلاس : 1400/11/28 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/11/18 شروع کلاس : 1400/11/18 شهریه دوره : 450,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه