ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/23 شروع کلاس : 1398/04/23 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/13 شروع کلاس : 1398/04/13 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/01 شروع کلاس : 1398/04/01 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/14 شروع کلاس : 1398/03/14 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/03/10 شروع کلاس : 1398/03/10 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/22 شروع کلاس : 1398/02/22 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/12 شروع کلاس : 1398/02/12 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/02/05 شروع کلاس : 1398/02/05 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/24 شروع کلاس : 1398/01/24 شهریه دوره : 290,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/06 شروع کلاس : 1398/01/06 شهریه دوره : 290,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه