آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/24 شروع کلاس : 1401/09/24 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/03 شروع کلاس : 1401/09/03 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/01 شروع کلاس : 1401/09/01 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/08/12 شروع کلاس : 1401/08/12 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/07/13 شروع کلاس : 1401/07/13 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/06/24 شروع کلاس : 1401/06/24 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/06/11 شروع کلاس : 1401/06/11 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/06/03 شروع کلاس : 1401/06/03 شهریه دوره : 750,000 تومان +NETWORK 20 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/05/13 شروع کلاس : 1401/05/13 شهریه دوره : 750,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه