ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های CAMPTIA

+NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/10/07 شروع کلاس : 1397/10/07 شهریه دوره : 250,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/09/29 شروع کلاس : 1397/09/29 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/09/15 شروع کلاس : 1397/09/15 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/09/11 شروع کلاس : 1397/09/11 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/25 شروع کلاس : 1397/08/25 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/21 شروع کلاس : 1397/08/21 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/03 شروع کلاس : 1397/08/03 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/07/17 شروع کلاس : 1397/07/17 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/24 شروع کلاس : 1397/06/24 شهریه دوره : 25,000 تومان +NETWORK 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/06/15 شروع کلاس : 1397/06/15 شهریه دوره : 25,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه