آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

جامع هک و امنیت 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/03 شروع کلاس : 1401/09/03 شهریه دوره : 7,900,000 تومان جامع هک و امنیت 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/03 شروع کلاس : 1401/09/03 شهریه دوره : 7,900,000 تومان WIFU 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/04/16 شروع کلاس : 1401/04/16 شهریه دوره : 1,500,000 تومان Sec 560 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/03/12 شروع کلاس : 1401/03/12 شهریه دوره : 1,500,000 تومان Sec 580 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/12/09 شروع کلاس : 1400/12/09 شهریه دوره : 1,200,000 تومان PWK 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/11/14 شروع کلاس : 1400/11/14 شهریه دوره : 1,300,000 تومان CEH V.11 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/09/25 شروع کلاس : 1400/09/25 شهریه دوره : 1,500,000 تومان Kerio Control 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/07/13 شروع کلاس : 1400/07/13 شهریه دوره : 880,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه