آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های هک و امنیت

جامع هک و امنیت 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/09/25 شروع کلاس : 1400/09/25 شهریه دوره : 5,200,000 تومان Kerio Control 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/07/13 شروع کلاس : 1400/07/13 شهریه دوره : 880,000 تومان Sec 560 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/05/01 شروع کلاس : 1400/05/01 شهریه دوره : 1,200,000 تومان WIFU 24 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/04/25 شروع کلاس : 1400/04/25 شهریه دوره : 1,100,000 تومان Sec 580 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/04/04 شروع کلاس : 1400/04/04 شهریه دوره : 1,200,000 تومان PWK 30 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/03/07 شروع کلاس : 1400/03/07 شهریه دوره : 1,300,000 تومان CEH V.11 40 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/10/19 شروع کلاس : 1399/10/19 شهریه دوره : 1,200,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه