آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/05/10 شروع کلاس : 1399/05/10 شهریه دوره : 3,150,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/11/24 شروع کلاس : 1398/12/02 شهریه دوره : 2,280,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/17 شروع کلاس : 1398/08/17 شهریه دوره : 2,280,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/28 شروع کلاس : 1398/04/28 شهریه دوره : 2,280,000 تومان MCSE 2016 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/08/04 شروع کلاس : 1397/08/04 شهریه دوره : 2,700,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه