آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های مایکروسافت

MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/05/20 شروع کلاس : 1401/05/20 شهریه دوره : 5,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/04/17 شروع کلاس : 1401/04/17 شهریه دوره : 5,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/02/18 شروع کلاس : 1401/02/18 شهریه دوره : 5,800,000 تومان MCSE 2022 160 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/11/15 شروع کلاس : 1400/11/15 شهریه دوره : 4,200,000 تومان MCSE 2019 180 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/09/18 شروع کلاس : 1400/09/18 شهریه دوره : 4,200,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه