ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/13 شروع کلاس : 1398/04/13 شهریه دوره : 840,000 تومان CCNA 48 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/06 شروع کلاس : 1398/01/06 شهریه دوره : 990,000 تومان (CCNP (R&S 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/25 شروع کلاس : 1397/11/25 شهریه دوره : 2,000,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/18 شروع کلاس : 1397/11/18 شهریه دوره : 990,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/07/05 شروع کلاس : 1397/07/05 شهریه دوره : 990,000 تومان (CCNP (R&S 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/14 شروع کلاس : 1397/04/14 شهریه دوره : 2,000,000 تومان (CCNP (R&S 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/06 شروع کلاس : 1396/05/06 شهریه دوره : 2,250,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه