آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA (200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/09/21 شروع کلاس : 1401/09/21 شهریه دوره : 2,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/07/21 شروع کلاس : 1401/07/21 شهریه دوره : 2,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/05/25 شروع کلاس : 1401/05/25 شهریه دوره : 2,100,000 تومان CCNA(200-301) 60 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/04/13 شروع کلاس : 1401/04/13 شهریه دوره : 2,100,000 تومان (CCNP (Enterprise 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1401/03/26 شروع کلاس : 1401/03/26 شهریه دوره : 3,600,000 تومان (CCNP (Enterprise 80 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1400/04/03 شروع کلاس : 1400/04/03 شهریه دوره : 2,400,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه