ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های سیسکو

(CCNP (R&S 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/25 شروع کلاس : 1397/11/25 شهریه دوره : 2,000,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/11 شروع کلاس : 1397/11/11 شهریه دوره : 990,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/07/05 شروع کلاس : 1397/07/05 شهریه دوره : 990,000 تومان (CCNP (R&S 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/14 شروع کلاس : 1397/04/14 شهریه دوره : 2,000,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/12 شروع کلاس : 1397/04/12 شهریه دوره : 990,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/08/11 شروع کلاس : 1396/08/11 شهریه دوره : 990,000 تومان (CCNP (R&S 130 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1396/05/06 شروع کلاس : 1396/05/06 شهریه دوره : 2,250,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه