آموزشگاه شبکه و امنیت ایفل

نخستین آموزشگاه تضمین کننده اشتغال دانشجویان در ایران

ایفل نت

دوره های سیسکو

CCNA(200-301) 55 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/11/16 شروع کلاس : 1399/11/16 شهریه دوره : 1,050,000 تومان (CCNP (Enterprise 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/11/09 شروع کلاس : 1399/11/09 شهریه دوره : 2,290,000 تومان CCNA(200-301) 55 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/08/22 شروع کلاس : 1399/08/22 شهریه دوره : 1,050,000 تومان (CCNP (Enterprise 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/08/01 شروع کلاس : 1399/08/01 شهریه دوره : 2,290,000 تومان CCNA (200-301) 55 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/05/06 شروع کلاس : 1399/05/06 شهریه دوره : 1,050,000 تومان CCNP (Enterprise) 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1399/04/12 شروع کلاس : 1399/04/12 شهریه دوره : 2,290,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه