ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

دوره های سیسکو

(CCNP (R&S 120 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/23 شروع کلاس : 1398/08/23 شهریه دوره : 1,680,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/08/16 شروع کلاس : 1398/08/16 شهریه دوره : 840,000 تومان CCNA 50 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/04/20 شروع کلاس : 1398/04/20 شهریه دوره : 840,000 تومان CCNA 48 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1398/01/06 شروع کلاس : 1398/01/06 شهریه دوره : 990,000 تومان (CCNP (R&S 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/11/25 شروع کلاس : 1397/11/25 شهریه دوره : 2,000,000 تومان (CCNP (R&S 100 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1397/04/14 شروع کلاس : 1397/04/14 شهریه دوره : 2,000,000 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه